Zorg

De zorgwerking

Omdat we wensen dat alle kinderen zich goed voelen bij ons op school en dat ze succes ervaren bij het leren, waken we voortdurend over de zorgwerking. Het leerlingvolgsysteem en de overlegmomenten tussen de klasleerkrachten en het zorgteam helpen ons hierbij.

De klasleerkracht is de spilfiguur van zorg en staat in voor een eerste spontane signalering van zorgen. De leerkrachten worden bijgestaan door een zorgteam dat bestaat uit directie, zorgcoördinator en zorgleerkracht(en). Het zorgteam overlegt wekelijks over de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Minstens driemaal per jaar maken we extra tijd vrij om stil te staan bij de evolutie van elk kind. We bespreken niet enkel de leervorderingen, maar ook de persoonlijke evolutie en of iedereen zich goed voelt en betrokken is in de klasgroep en op school. Hierdoor kunnen we problemen vaak tijdig ontdekken en verhelpen. Meestal ligt er geen kant en klare oplossing klaar. Het is vaak een groeiproces waarin ouders, leerling en leerkrachten (eventueel met CLB) samen op zoek gaan naar een oplossing.

De principes van HandelingsGericht Werken (HGW) vormen de leidraad in onze zorgwerking:

 • onderwijsbehoeften staan centraal
 • de leerkracht doet ertoe
 • constructief samenwerken
 • wisselwerking en afstemming
 • positieve kenmerken zijn belangrijk
 • doelgericht werken
 • systematisch en transparant

Met behulp van een duidelijk zorgcontinuüm proberen we zo maximale leerkansen te creëren.

Het zorgcontinuüm

 Brede basiszorg (= fase 0)

Zorgverbreding vind je in elke klas. Dat is vanzelfsprekend. Bij elke leerkracht leeft de oprechte bekommernis om kinderen op leer- en op socio-emotioneel gebied zo goed mogelijk te begeleiden en te doen groeien. Wat meesters en juffen hier allemaal voor bedenken, organiseren, ontwerpen… zijn staaltjes van creativiteit en engagement.

Als school zetten wij sterk in op een preventieve basiszorg. De minst ingrijpende maatregel betekent dat we de kinderen zoveel mogelijk laten aansluiten bij het aanbod in de klas. De leerkracht differentieert waar dit nodig is, biedt basisleerstof of verrijkende leerstof aan en probeert met deze gerichte aanpak tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen van de klas. Dit doen we op een positieve, kindvriendelijke manier en aan de hand van een gerichte keuze van methodes en didactische materialen, klasorganisatie, werk- en groeperingsvormen (vb. 4-sporenbeleid, coöperatieve werkvormen, tutorlezen, open deurtje, hoekenwerk…).

Het leerlingvolgsysteem (LVS)

 • Eén of tweemaal per jaar worden LVS-toetsen afgenomen.
 • Voor deze toetsen hoeven de kinderen niet extra te leren.
 • De LVS-toetsen meten objectief wat de kinderen nu zelf echt kunnen en geven ons de mogelijkheid om de evolutie van het 1ste tot het 6de leerjaar te volgen.
 • De toetsen dienen vooral als signaal voor de leerkracht om bepaalde leerstofonderdelen extra aandacht te geven of om bepaalde leerlingen extra te ondersteunen, eventueel in samenwerking met ouders.
 • Een kind wordt nooit beoordeeld enkele op basis van deze toetsen. Ook klastoetsen, observaties van leerkrachten, werkhouding en persoonlijke evolutie, geven ons een beeld van de persoonlijke groei.
 • De resultaten van de LVS-toetsen komen niet op het rapport. De toetsen worden ook niet mee naar huis gegeven. Zij dienen als analyse-instrument voor de klas- en zorgleerkrachten.

Verhoogde zorg (= fase 1)

Af en toe zijn de problemen hardnekkiger. Als een kind zich enorm inzet en toch maar weinig vorderingen maakt, dan wordt samenwerken met de ouders erg belangrijk. Elk kind, elk gezin, is anders. Pasklare oplossingen bestaan zelden. Meestal volstaat het om thuis mee te werken met suggesties van leerkracht of zorgleerkracht. Wanneer we zien dat de brede basiszorg niet volstaat dan bespreken we de leerling op het IZO (Intern ZorgOverleg). Dit is een overleg tussen de klasleerkracht, de zorgcoördinator en de directie. We bespreken prioritair welbevinden en betrokkenheid van elk kind en brengen de ondersteuningsbehoeften van het kind in kaart.

Soms is externe hulp een goede zaak. Wanneer is een jaar overdoen zinvol, wanneer niet, enz … Aan zulke beslissingen gaat heel wat tijd en overleg vooraf. Als ouder zit je vol vragen en heb je nood aan informatie. Ook het CLB kan hier hulp bieden. Verder is het erg belangrijk een goed en regelmatig contact te hebben tussen school en ouders, vanuit eenzelfde bekommernis en met als barometer: “Het welbevinden van je kind en hoe dit evolueert”. Zo kunnen we groeien naar de best mogelijke oplossing.

Uitbreiding van zorg (= fase 2)

Wanneer we geen antwoorden kunnen bieden op de zorgvraag vanuit fase 1 en 2, dan wordt het CLB betrokken. Hieruit kan een traject met CLB volgen of specifiekere hulp met externe partners, bv. logopedie, revalidatie, ondersteuningsnetwerk, kinesitherapie, thuisbegeleiding. Het kind kan ook nood hebben aan extra aanpassingen in de klas, bv. tafelkaart, gebruik van leesprogramma (Alinea)  en/of spellingsprogramma op de computer, gebruik van zakrekenmachine… (= REDICORDI /maatregelen)

Zorg op maat (= fase 3)

Wanneer blijkt dat ondanks extra ondersteuning en ondanks heel wat aanpassingen in de klas, het niet mogelijk is voor een kind om het klasgebeuren te volgen, bekijken we of het kind nood heeft aan een volledig apart traject (IAC).  Er wordt dan afgestapt van alle leerplandoelen en volledig op eigen tempo gewerkt. Dit gebeurt steeds in overleg met alle partners: school, ouders,  CLB, externe hulpverleners.

Wanneer het niet mogelijk is om het individueel aangepast curriculum (of IAC) te volgen in de school kan een overstap naar Buitengewoon Onderwijs (BO) aangewezen zijn.  Indien de leerling 12 jaar oud is, kan nu ook een  overstap naar een 1B-jaar in het voortgezet onderwijs afgewogen en begeleid worden.

Mogelijkheid tot een gesprek

Buiten de gewone ouderavonden zijn wij steeds bereid tot een persoonlijk gesprek over uw kind.

Zowel de klasleerkracht, zorgleerkracht als de directeur staan altijd voor je klaar.
Je maakt hiervoor een afspraak, via de agenda van je kind, via e-mail of telefonisch 03-449.77.41.

 

Externe partners

Het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

Ons schoolbestuur werkt samen met het Vrij CLB AMI2
Sint Benedictusstraat 14B – 2640 Mortsel
Tel. 03-443 90 20
mortsel@clb-ami2.be

Contactpersonen voor onze school:

Ilse Martens                     ilse.martens@clb-ami2.be
Nathalie Keustermans   nathalie.keustermans@clb-ami2.be

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding heeft volgende begeleidingsopdrachten:

 • Het geven van advies bij de overgang kleuterschool – lagere school
 • Het volgen van kinderen met leer- en opvoedingsproblemen
 • Informatie en advies verstrekken over de studie en beroepsmogelijkheden van de  zesdeklassers
 • Onderzoek doen en inschrijvingsverslag opstellen voor eventuele toelating tot het passende type buitengewoon onderwijs

Het CLB werkt school nabij, maar toch onafhankelijk. Het welzijn van de leerling staat centraal. Artsen, intercultureel medewerker, maatschappelijk werkers, psychopedagogen en verpleegkundigen werken samen.

Als leerling, ouder, leerkracht en schooldirectie kan je met je vragen en problemen in vertrouwen terecht. Het is een veilige plek omdat de medewerkers van het CLB gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Bij het CLB kan je terecht met vragen en zorgen rond: leren en studeren, onderwijsloopbaan, gezondheidszorg en sociaal emotionele ontwikkeling.

Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis.

Je wordt als ouder door de school op de hoogte gebracht als de CLB-medewerker om advies gevraagd wordt over je kind. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de CLB-medewerker (03/443.90.20).

Leersteuncentrum Horizon

Onze scholengemeenschap werkt vanaf het schooljaar ’23 – ’24 samen met het nieuwe leersteuncentrum LSC Horizon in Beveren.