Zorg

De zorgwerking

Omdat we wensen dat alle kinderen zich goed voelen bij ons op school en dat ze succes ervaren bij het leren, waken we voortdurend over de zorgwerking.
Het leerlingvolgsysteem en de overlegmomenten tussen de klasleerkrachten en zorgleerkracht helpen ons hierbij.

Minstens drie maal per jaar maken we extra tijd vrij om stil te staan bij de evolutie van elk kind. We bespreken niet enkel de leervorderingen, maar ook de persoonlijke evolutie en of iedereen zich goed voelt en betrokken is in de klasgroep en op school Hierdoor kunnen we problemen vaak tijdig ontdekken en verhelpen. Meestal ligt er geen kant en klare oplossing klaar. Het is vaak een groeiproces waarin ouders, leerling en leerkrachten (eventueel met CLB) samen op zoek gaan naar een oplossing.

-1- Eerstelijnszorg door de klasjuf of meester.

Zorgverbreding vind je in elke klas. Dat is vanzelfsprekend. Bij elke leerkracht leeft de oprechte bekommernis om kinderen op leer- en op socio-emotioneel gebied zo goed mogelijk te begeleiden en te doen groeien. Wat meesters en juffen hier allemaal voor bedenken, organiseren, ontwerpen… zijn staaltjes van creativiteit en engagement.

Enkele succesformules:

 • verlengde instructie voor een groepje terwijl de anderen zelfstandig verder werken
 • partnerwerk voor kinderen met leesmoeilijkheden
 • extraatjes voor de snelle werkers
 • tips en hulpmiddeltjes uit de zorgklas als tussenstap als het nog te moeilijk is
 • beloningskaarten om positieve evolutie in werkhouding of gedrag te stimuleren
 • contractwerk
 • tutorteaching ( kinderen leren van elkaar)
 • extra uitleg of bemoediging
 • kringgesprekjes om sociale vaardigheden te oefenen
 • extra materiaal voor hoogbegaafden,
 • en… hen alle dagen heel graag zien en in hen geloven!

 

-2- Extra zorg in ’t zorgklasje: ons vlinderklasje  vlinger

Soms is er meer nodig.
Op vraag van de klasleerkracht komen sommige kinderen naar de lees-, reken-, schrijf- of spellinggroep bij de zorgjuf.

Onze zorgjuffen An, Anja en Myriam staan steeds voor je klaar!
Vooral in het 1ste en 2de leerjaar is er extra begeleiding voor kinderen met lees-, reken- of spelproblemen. Sommigen hebben gewoon wat meer tijd nodig om letters te onthouden of om woordjes te leren lezen. Bij anderen lukt het abstracte rekenen nog niet of hebben meer tijd nodig om iets te automatiseren.

In de zorgklas starten we op het niveau van het kind. Stapje voor stapje wordt het wat moeilijker. Er wordt heel hard gewerkt, maar we hebben ook veel leesplezier en genieten van al wat lukt want….. Het allerbelangrijkste is dat kinderen succes ervaren, dat ze voelen: “Hé, ik kan het!”. Zelfvertrouwen en motivatie groeien weer en leren lukt wat beter.

Vanaf het 3de leerjaar proberen we in de zorgklas vooral aandacht te hebben voor pro-probleemoplossend denken en voor het zelfredzaam maken van kinderen met ernstige leermoeilijkheden. Zowel bij rekenen als bij lezen zoeken we middeltjes waardoor ze zelf tot een oplossing kunnen komen..

In 4, 5 en 6 werkt de zorgjuf verder met kinderen die nood hebben aan intense remediëring. Ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen gedifferentieerde taken en worden hierbij begeleid en opgevolgd.

In 6 helpen we onze kinderen de stap naar het secundair onderwijs te zetten. Leren kiezen naar eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen is een boeiend en leerrijk proces.

-3- Samenwerken met ouders

Af en toe zijn de problemen hardnekkiger.
Als een kind zich enorm inzet en toch maar weinig vorderingen maakt, dan wordt samenwerken met de ouders erg belangrijk. Elk kind, elk gezin, is anders. Pasklare oplossingen bestaan zelden. Meestal volstaat het om thuis mee te werken met suggesties van leerkracht of zorgleerkracht.

Soms is externe hulp een goede zaak.
Wanneer is een jaar overdoen zinvol, wanneer niet, enz … Aan zulke beslissingen gaat heel wat tijd en overleg vooraf. Als ouder zit je vol vragen en heb je nood aan informatie. Ook het CLB kan hier hulp bieden. Verder is het erg belangrijk een goed en regelmatig contact te hebben tussen school en ouders,vanuit een zelfde bekommernis en met als barometer: “Het welbevinden van je kind en hoe dit evolueert”. Zo kunnen we groeien naar de best mogelijke oplossing.

Heb je kleine of grote vragen, ben je bezorgd over de evolutie van je kind of wil je even iets melden…? Kom gewoon even langs, of maak een afspraak. We maken graag tijd voor je. Ook bij de zorgjuffen ben je altijd welkom!

-4- Leerlingvolgsysteem

 • 2 of 3x per jaar worden LVS-toetsen afgenomen.
 • Voor deze toetsen hoeven de kinderen niet extra te leren.
 • De LVS-toetsen meten objectief wat de kinderen nu zelf echt kunnen en geven ons de mogelijkheid om de evolutie van het 1ste tot het 6de leerjaar te volgen.
 • De toetsen dienen vooral als signaal voor de leerkracht om bepaalde leerstofonderdelen extra aandacht te geven of om bepaalde leerlingen extra te ondersteunen, eventueel in samenwerking met ouders.
 • Een kind wordt nooit beoordeeld enkele op basis van deze toetsen. Ook klastoetsen, observaties van leerkrachten, werkhouding en persoonlijke evolutie, geven ons een beeld van de persoonlijke groei.
 • De resultaten van de LVS-toetsen komen niet op het rapport. De toetsen worden ook niet mee naar huis gegeven. Zij dienen als analyse-instrument voor de klas- en zorgleerkrachten.

-5- schoolbegeleiding clb

Ons schoolbestuur werkt samen met het Vrij CLB
Sint Benedictusstraat 14B – 2640 Mortsel
Tel. 03-443 90 20

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding heeft volgende begeleidingsopdrachten:

 •         het geven van advies bij de overgang kleuterschool – lagere school
 •         het volgen van kinderen met leer- en opvoedingsproblemen
 •         informatie en advies verstrekken over de studie en beroepsmogelijkheden van de  zesdeklassers
 •        onderzoek doen en inschrijvingsverslag opstellen voor eventuele toelating tot het passende type buitengewoon          onderwijs

Ouders kunnen de individuele begeleiding van het kind door het CLB op elk ogenblik weigeren.Ze kunnen daartoe het nodige formulier bij de directeur aanvragen. Je wordt als ouder door de school op de hoogte gebracht als de CLB-medewerker om advies gevraagd wordt over je kind. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de CLB-medewerker Sonja (telefoon 03/443.90.20)

-6- mogelijkheid tot een gesprek

Buiten de gewone ouderavonden zijn wij steeds bereid tot een persoonlijk gesprek over uw kind.
Zowel de klasleerkracht, zorgleerkracht als de directeur staan altijd voor je klaar.
Je maakt hiervoor een afspraak, via de agenda van je kind, via e-mail of telefonisch 03-449.77.41.