Het CLB

van onze school

Onze school werkt samen met het CLB van Mortsel in de Sint-Benedictusstraat 14b. Ouders en leerkrachten kunnen er steeds gratis terecht om inlichtingen te vragen, voor hulp en advies bij begeleiding. Bij eventuele moeilijkheden wordt zoveel mogelijk samen met ouders en school naar oplossingen gezocht.

Eens per jaar onderzoekt de dokter de leerlingen van het eerste en vijfde leerjaar. De dokter behandelt niet, maar werkt preventief, controleert, geeft nazorg, propageert gezondheidsvoorlichting en bevordert gezonde leefgewoonten.

Hoe werkt het CLB ?

CLB onafhankelijk

Het centrum werkt schoolnabij, maar toch onafhankelijk. Het welzijn van de leerlingen staat centraal!
Artsen, cultureel bemiddelaars, maatschappelijk werkers, psycho-pedagogen en verpleegkundigen werken samen.
Als leerling, leerkracht, directie en als ouder kan je met uw vragen en problemen in vertrouwen terecht!Het is een veilige plek omdat medewerkers van het CLB gebonden zijn aan het beroepsgeheim.Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis.

Hoe werkt het CLB ?

Van 7 keer naar 5 keer ‘op medisch onderzoek’

Vanaf dit schooljaar wijzigen de medische consulten van het CLB. We zetten alles graag voor u op een rij. In de toekomst zullen er 5 contactmomenten plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten. Dit schooljaar werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te leiden.

We komen van een situatie waarin leerlingen zeven keer op consult kwamen bij het CLB. In de beperkte consulten keken we slechts een paar items na. Die onderzoeken konden op school gebeuren. In een algemeen consult keken we meer na. Daarom kwamen de leerlingen naar het CLB of was er een ruimte op school nodig met een uitgebreidere accommodatie. De consulten waren verplicht.

Oude situatie 1e kleuter 2e kleuter 1e leerjaar 3e leerjaar 5e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Type consult beperkt consult algemeen consult beperkt consult beperkt consult algemeen consult algemeen consult algemeen consult
Vaccinatie-aanbod     vaccinatie   vaccinatie vaccinatie (meisjes) vaccinatie

 

 

Nieuwe situatie: 5 contactmomenten

Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden. Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving. We kijken verder dan alleen medische dingen. Gezondheid zien we breed.

Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. De regering wil daarmee twee doelen bereiken: élke leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.

Overgangsjaar 2018-2019

De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod te bieden. We lassen daarom een overgangsjaar in tussen het oude en het nieuwe systeem. Zo vermijden we dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. Dit is netoverstijgend beslist. We wijken dus voor één schooljaar af van het nieuwe schema.

Overgangsjaar 2018-2019 1e kleuter 2e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment verplicht aanbod verplicht geen aanbod   beperkt aanbod beperkt aanbod verplicht
Vaccinatieaanbod     X   X   X (meisjes) X

 

We overlopen even de aandachtspunten:

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van ouders.
 • Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een vrijblijvend Deze kleuters hebben slechts een beperkt aanbod gehad in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd.
 • Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
 • Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar. Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien en het is geen kritische leeftijd voor groei.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad. We kiezen ervoor om deze leerlingen een beperkt aanbod te bieden. Ze zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is daarom een te lange periode.
 • Leerlingen uit het eerste secundair krijgen een beperkt en vrijblijvend Deze leerlingen zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Door de wijziging zouden zij een lange periode geen aanbod krijgen (tussen het vijfde leerjaar en het derde secundair). Ook deze periode is te lang.
 • Het aanbod in het derde secundair is een contactmoment zoals voorheen.

 

 

Het nieuwe schema vanaf september 2019

Nieuwe aanpak 1e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment X X x (*)   X   X
Vaccinatieaanbod   X   X   X (meisjes) X

 

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op een maximale aanwezigheid van ouders. Het contactmoment zal hierdoor complexer worden en het zal meer tijd in beslag nemen. Maar door ouders uit te nodigen, krijgen we een rechtstreeks contact en maken we een brug met de zorg van Kind & Gezin. Dat levert zeker een meerwaarde op.
 • Het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met de focus op de opvolging van groei en zicht (*).
 • De systematische contactmomenten vinden plaats in een kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over wat de beste locatie is om alle leerlingen (en ouders) zo optimaal mogelijk een aanbod te doen en over de haalbaarheid hiervan voor de school, het CLB, de ouders en de leerlingen.
 • Vaccinaties worden (deels) toegediend op school. Ook hier is overleg nodig tussen de school en het CLB om dit op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen doen.

Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werken we niet met klasgroepen of schooljaren, maar gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen. Concreet wil dat zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

Om welke leerlingen gaat dat?

 • leerlingen die 2 of meer jaar afwijken van een klassiek schooltraject
 • leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een Nederlandstalige school en die dus nog geen contact hadden met het CLB
 • leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

 

Onze CLB-teams nemen met alle scholen contact op om een concrete uitwerking van deze contactmomenten te organiseren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Daniel Gebruers

Directeur, Vrij CLB-AMi2

 

Contacteer het CLB

U kunt rechtstreeks een vraag stellen aan de medewerkers van het CLB.

CLB- vestigingsplaats
Sint-Benidictusstraat 14B
2640 Mortsel
tel: 03/443 90 20
Fax: 03/ 443 90 21
mortsel@clb-ami2.be

U kunt op het CLB terecht tijdens de openingsuren.
Het is wel goed dat u vooraf een afspraak maakt.
Dit kan elke werkdag van 9.00u tot 12.30u en van 13u tot 16u.
Op maandag tot 19u.

Het CLB-team