Communicatie

Schoolagenda, het heen-en-weer kaftje & rapporten

Agenda

De schoolagenda en het heen-en-weerkaftje zijn een dagelijks communicatiemiddelen tussen school en ouders.

  • De kinderen hebben een individuele agenda die dagelijks mee naar huis gaat.
  • Ze schrijven er info in over huistaken en lessen.
  • Ook klassikale mededelingen: speciale activiteiten, verzamelen knutselmateriaal, …
  • Ouders kunnen er ook een vraag/mededeling aan de leerkracht in schrijven.
  • Minstens wekelijks handtekenen door ouders en leerkrachten. De klasleerkracht kan de ouders vragen om dit meermaals per week te doen.

Rapporten

Drie keer per jaar krijgen de kinderen hun rapport. We bespreken dat telkens met de
ouders op onze oudercontacten.
Buiten de klassieke leerrubrieken is er ruime aandacht besteed aan welbevinden en betrokkenheid.
Ook aan het leren leren zijn een aantal rubrieken in belangrijke mate opgenomen. En de sociale vaardigheden (zoals naleven afspraken, voeren van een gesprek, …,) krijgen ruim aandacht.
Handig is zeker dat er voor de ouders een lijst is toegevoegd waarin een aantal voorbeelden zijn opgenomen van wat er o.m. nagestreefd wordt bij het invullen van de rapporten.